Nachzucht Despina K
2013 Hf B
v. Sanscouci
 
2015 Sf B
v. Sanscouci
 
2016 Hf R
v. Sanscouci
                                                                  
2017 Hf F
v. Sanscouci
                                                                  
2019 Hf F
v. Freudenfest